Общи условия

Във връзка с предоставяните Услуги „Akar imoti обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете. Политиката е неразделна част от тези Условия.

  1. РЕГИСТРАЦИЯ

1.1. „Akar imoti, ЕИК ——–, със седалище и адрес на управление: град ,София Ул. Димитър Петков no.111

““ № 2, ет. 2, предоставя чрез сайта www.akarimoti.com и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически лица – крайни потребители безплатни услуги на информационното общество („Услуги“).

Услугите включват възможности за търсене и предлагане за закупуване и наемане на недвижими имоти на територията на страната, предоставяне на полезна информация за тенденцията на пазара и др.

1.2. За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. „Akar imoti не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.3. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да попълните задължителните полета в регистрационната форма (име, имейл адрес и др.). Вие декларирате, че отговаряте на изискванията на т. 1.2.

1.4. Вие се задължавате да предоставите верни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържате такива. При неточност в данните Вие нямате право да ползвате Услугите до отстраняването ѝ.

1.5. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите „Akar imoti в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. С натискането на бутон „Регистрация” и потвърждавайки получения от Вас имейл за регистрация, Вие извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. Вие приемате, че електронните изявления към „Akar imoti и електронните изявления от „Akar imoti към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис съобразно чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, със силата на саморъчен подпис.

2.2. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.3. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и „Akar imoti посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от ЗЕДЕУУ Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от www.akarimoti.com  в електронна форма.

  1. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО В САЙТА

3.1. Сайтът дава възможност да се запознаете с естеството на нашата дейност, да използвате услугите на нашите брокери за закупуване или наемане на недвижим имот, да получавате информация относно състоянието на пазара и да имате достъп до новини и статии качени в платформата на сайта.

3.2. Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта.

3.3. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на www.akarimoti.com или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

3.4. Информацията, която съхранявате в акаунта си и/или изпращате на други лица посредством Сайта, не може да съдържа:

(а) рекламно съдържание, несвързано с Вашата регистрация;

(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

(в) съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКАУНТ

4.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);

(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 5 години);

(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;

(г) в други случаи, по преценка на „Akar imoti с предварително предизвестие.

4.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:

(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;

(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;

(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

4.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват:

  • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите, за период от 1 /една/ година след прекратяване на акаунта се съхранява информация за неговото сключване. Виж раздел “Срок на съхранение”.
  • Съгласно ЗЕДЕУУ имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя и идентификация на получателя.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

4.4. Преди закриване на Вашия акаунт, в случай че желаете, имате възможност да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в него, чрез предвидените за това функционалности.

4.5. При прекратяване на договора съгласно предвидените в т. 5.1 случаи, „Akar imoti не поема отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени вреди от невъзможността да ползвате Услугите след закриване на акаунта.

  1. ПРОМЕНИ

5.1. „Akar imoti си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

5.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

5.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

  1. ДРУГИ

6.1. Освен при умисъл или при груба небрежност, „Akar imoti не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;

(б) изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

6.2. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

6.3. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

6.4. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Compare listings

Compare